• تیم ایتی مایتی - ایران در سال ۲۰۱۳ چهارمین کشور با بیشترین میزان قطعی و فیلترینگ اینترنت بوده است و این اختلالات ۳۳.۷ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. اعمال محدودیت اینترنت در طول سال ۲۰۲۳ برای ایران که چهارمین کشور با بیشترین میزان قطعی اینترنت است، ۳۳.۷ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این آمار که برآمده از گزارش اخیر پایگاه داده‌ای استاتیستا است، نشان می‌دهد در طول سال گذشته میلادی، ایران چهارمین کشور با بیشترین میزان خسارت ناشی از قطعی و فیلترینگ اینترنت بوده است.