• تیم ایتی مایتی - گذاشتن قفل صفحه روی تلفن های هوشمند اندرویدی روشی برای خصوصی نگه داشتن محتویات درون دستگاه می باشد .  در عصری که اطلاعات شخصی ، حرفه ای و مالی از طریق تلفن همراه رد و بدل و نگهداری می شوند ، قفل کردن گوشی هوشمند به جای اینکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت محسوب می شود. در صورتی که رمز یا الگوی قفل تلفن خود را فراموش کنید راه هایی برای باز کردن قفل صفحه تلفن اندرویدی وجود دارد .