• تیم ایتی مایتی – بسیاری از ما صبح‌ها با زنگ موبایلی که کوک کرده‌ایم از خواب بیدار می‌شویم. این زنگ‌ها اغلب ولی صدای آزاردهنده‌ای دارند، به نحوی که از شنیدن‌ بی‌موقعشان در وقت دیگری از روز مضطرب می‌شویم.