• تیم ای تی مای تی - هندوانه یک نوع میوه آبدار است که معمولاً در فصل تابستان مصرف می‌شود. این میوه محبوب گاهی، می‌تواند نیترات داشته باشد که معمولاً به علت کودهای شیمیایی یا فرآورده‌های کشاورزی استفاده شده در کشت و پرورش آن ممکن است اتفاق بیفتد.