• تیم ایتی مایتی - چه چیزی به عنوان تروما تلقی می‌شود و چگونه بر ساختار مغز تأثیر می‌گذارد؟ مدیتیشن می‌تواند به شما در رهایی از تروما و PTSD کمک کند. امّا، نتیجهٔ درمان همیشه بر وفق مراد ما نخواهد بود. در برخی موارد، مدیتیشن ممکن است باعث تشدید تروما شود. مدیتیشن آگاهیِ هشیارانه‌ای نسبت به فعالیت‌های ذهن‌مان به ارمغان می‌آورد. امّا، ما گاهاً آمادگیِ کافی را برای مشاهدهٔ اتفاقات ذهن‌مان نداریم. مدیتیشنِ آگاه از تروما، پتانسیل آسیب‌دیدگی مجددِ ناشی از ذهن‌آگاهی را در نظر گرفته و اقدامات وسیعی برای اطمینان از برنامه‌ریری یک مدیتیشن بی‌خطر و بهبودی‌بخش انجام می‌دهد.