• تیم ایتی مایتی – از کتیبه‌های سنگی تاریخی گرفته تا عکس‌هایی که امروزه با یک اشاره کوچک انتقال پیدا می‌کنند، همه به‌نوعی به میل انسان برای اثرگذاری در دنیا و جاودانه شدن ارتباط دارند. البته کیفیت اثری که از خود به جای می‌گذاریم هم مهم است!