• استارتاپ لوردستون موتورز در جدیدترین اقدام خود، نسخه رالی از پیکاپ الکتریکی اندورانس را معرفی کرده است. خودرویی که روی آن، نام SCORE San Felipe 250 را می‌گذارد. این پیکاپ قرار است در سن فیلیپ در منطقه باجا در مرز کالیفرنیا و مکزیک، برای اولین بار توانمندی‌های خود را در مقابل رقبا به عرصه نمایش