• تیم ای تی مای تی – یکی از مشهورترین قضیه‌های استیون هاوکینگ با استفاده از امواج فضا-زمان که از ادغام دو سیاهچاله دوردست پدید آمده بودند، به اثبات رسید. به نظر می‌رسد بررسی محققان درباره قانون مساحت، خواص سیاهچاله ها سرنخ قابل توجهی از قوانین پنهان حاکم بر جهان بدست می­دهد. به نقل از Live