• تیم ایتی مایتی - ماشین‌ها چه چیزی می‌توانند در مورد خودمان به ما یاد بدهند؟ اگر ما خودمان را برای آن‌ها آشکار کنیم، ماشین‌ها چه چیزی می‌توانند در ما ببینند که هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند آن را ببیند؟ ما در زندگی روزمره خود در حال پرورش انواع روش‌های صمیمیت با ماشین‌های موجود هستیم.

  • تیم ای تی مای تی - هندوانه یک نوع میوه آبدار است که معمولاً در فصل تابستان مصرف می‌شود. این میوه محبوب گاهی، می‌تواند نیترات داشته باشد که معمولاً به علت کودهای شیمیایی یا فرآورده‌های کشاورزی استفاده شده در کشت و پرورش آن ممکن است اتفاق بیفتد.