• به راحتی می توان از تولیدکنندگان خودرو با انبوهی از خودروهای شاسی بلند انتقاد کرد، اما واقعیت این است که شرکت ها برای کسب درآمد در این حرفه فعالیت می کنند و این چیزی است که این روزها فروش بهتری دارد.   در حال حاضر، بی ام و در حال آزمایش اولین X8 در پیست نوربرگ است.